ชุดวิชาอารยธรรมมนุษย์ Human civilization / [sound recording] = อารยธรรมมนุษย์ [sound recording] Human civilization [sound recording] สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2553] - 1 แผ่น (256 นาที) : ดิจิตอล ; 4 3/4 นิ้ว.

แนะนำการศึกษาชุดวิชามนุษย์กับอารยธรรม / แนวคิดเรื่องอารยธรรมและวัฒนธรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ / อารยธรรมตะวันออกสมัยโบราณ / อารยธรรมตะวันตกสมัยโบราณ / อารยธรรมตะวันออกสมัยกลาง / อารยธรรมตะวันตกสมัยกลาง / อารยธรรมสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการและการปฏิรูปศาสนา / อารยธรรมตะวันตกยุคใหม่ / ปัณฉัตร หมอยาดี เมธีพัชญ์ จงวโรทัย เมธีพัชญ์ จงวโรทัย เมธีพัชญ์ จงวโรทัย มัลลิกา มัสอูดี ไพฑูรย์ มีกุศล เมธีพัชญ์ จงวโรทัย พลับพลึง คงชนะ (10 นาที) -- (15 นาที) -- (15 นาที) -- (17 นาที) -- (20 นาที) -- (17 นาที) -- (16 นาที) -- (16 นาที). การปฏิวัติวิทยาศาสตร์และการปฏิวัติอุตสาหกรรม / อารยธรรมตะวันออกยุคการเปลี่ยนผ่านสู่สมัยใหม่ / จักรวรรดิ์นิยมแบบใหม่และผลกระทบ / สงครามโลกบทเรียนสำหรับมนุษยชาติ / โลกในคริสศตวรรษที่ 20 / โลกในคริสศตรรษที่ 21 / จริยศาสตร์ พลังความคิดและการใช้เหตุผลในอารยธรรมโลก / ความหลากหลายของอารยธรรมโลกในยุคโลกาภิวัฒน์ / เมธีพัชญ์ จงวโรทัย มัลลิกา มัสอูดี พลับพลึง คงชนะ พลับพลึง คงชนะ พลับพลึง คงชนะ เมธีพัชญ์ จงวโรทัย ชนิดาภา ยั่งยืน ไพฑูรย์ มีกุศล (15 นาที) -- (21 นาที) -- (17 นาที) -- (17 นาที) -- (18 นาที) -- (14 นาที) -- (28 นาที) -- (18 นาที).


MP3.


อารยธรรม.
ประวัติศาสตร์โลก.

av STOU 10121 CDA-T 54/046

ปัณฉัตร หมอยาดี. เมธีพัชญ์ จงวโรทัย. เมธีพัชญ์ จงวโรทัย. เมธีพัชญ์ จงวโรทัย. มัลลิกา มัสอูดี. ไพฑูรย์ มีกุศล. เมธีพัชญ์ จงวโรทัย. พลับพลึง คงชนะ. เมธีพัชญ์ จงวโรทัย. มัลลิกา มัสอูดี. พลับพลึง คงชนะ. พลับพลึง คงชนะ. พลับพลึง คงชนะ. เมธีพัชญ์ จงวโรทัย. ชนิดาภา ยั่งยืน. ไพฑูรย์ มีกุศล.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter