พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), 2481-

การแพทย์ยุคใหม่ในพุทธทัศน์ / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). - พิมพ์ครั้งที่ 6. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์บริษัท สหธรรมิก, 2551. - (8), 602 หน้า ; 21 ซม.

9748059243 ;


การแพทย์--แง่ศาสนา--พุทธศาสนา.

BQ4570.M4 พ464 2551
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter