เอกสารการสอนชุดวิชาการสื่อสารในงานสารสนเทศ = Communication in information work / ชุดวิชาการสื่อสารในงานสารสนเทศ การสื่อสารในงานสารสนเทศ Communication in information work สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) - นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554. - 2 เล่ม : ภาพประกอบ ; 29 ซม.

บรรณานุกรม.

การสื่อสารกับงานสารสนเทศ / ทฤษฎีการสื่อสารกับการประยุกต์ในงานสารสนเทศ / จิตวิทยาประยุกต์เพื่อการสื่อสารในงานสารสนเทศ / การวิเคราะห์ผู้รับสารในงานสารสนเทศ / ภาษาเพื่อการสื่อสารในงานสารสนเทศ / การสร้างสารในงานสารสนเทศ / การสื่อสารระหว่างบุคคลในงานสารสนเทศ / การสื่อสารองค์การในงานสารสนเทศ / จันทิมา เขียวแก้ว, นฤมล รุจิพร -- หน่วยที่ 2. ศลิษา เพชรน้อย -- หน่วยที่ 3. สมร ทองดี -- หน่วยที่ 4. จันทิมา เขียวแก้ว -- หน่วยที่ 5. อวยพร พานิช, อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต -- หน่วยที่ 6. สมควร กวียะ, ธนิศ ภู่ศิริ -- หน่วยที่ 7. ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์ -- หน่วยที่ 8. ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์, มนวิภา วงรุจิระ. ล.1. หน่วยที่ 1. การสื่อสารมวลชนในงานสารสนเทศ / การสื่อสารการตลาดในงานสารสนเทศ / เทคโนโลยีกับการสื่อสารในงานสารสนเทศ / การวางแผนการสื่อสารในงานสารสนเทศ / การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการสื่อสารในงานสารสนเทศ / การกระจายสารสนเทศ / สภาพ ปัญหา กลยุทธ์การสื่อสาร และทิศทางการพัฒนาการสื่อสารในงานสารสนเทศ / พรสิทธิ์ พัฒธนานุรักษ์ -- หน่วยที่ 10. บุษบา สุธีธร -- หน่วยที่ 11. ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์, ทรงลักษณ์ สกุลวิจิตร์สินธุ -- หน่วยที่ 12. จันทิมา เขียวแก้ว-- หน่วยที่ 13. รติรัตน์ มหาทรัพย์, จันทิมา เขียวแก้ว -- หน่วยที่ 14. ทรงลักษณ์ สกุลวิจิตร์สินธุ -- หน่วยที่ 15. รติรัตน์ มหาทรัพย์, ศลิษา เพชรน้อย. ล.2. หน่วยที่ 9.

9786165054416 (ล.1) ; 9786165054478 (ล.2) ;


การสื่อสาร.

STOU 13202 T 2554

จันทิมา เขียวแก้ว. นฤมล รุจิพร. ศลิษา เพชรน้อย. สมร ทองดี. จันทิมา เขียวแก้ว. อวยพร พานิช. อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต. ธนิศ ภู่ศิริ. ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์. ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์. มนวิภา วงรุจิระ. พรสิทธิ์ พัฒธนานุรักษ์. บุษบา สุธีธร. ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์. จันทิมา เขียวแก้ว. จันทิมา เขียวแก้ว. ทรงลักษณ์ สกุลวิจิตร์สินธุ. ศลิษา เพชรน้อย. สมควร กวียะ. ทรงลักษณ์ สกุลวิจิตร์สินธุ. รติรัตน์ มหาทรัพย์. รติรัตน์ มหาทรัพย์.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter