รายงานการวิจัยจากงานประจำเรื่องการประเมินระบบวัดผลตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / การประเมินระบบวัดผลตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดย สุภมาส อังศุโชติ ... [และคนอื่น ๆ]. - [นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช], 2553. - ก-ซ, 58 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.

การวิจัยครั้งนี้ได้รับเงินอุดหนุนการวิจัยสถาบันจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

บรรณานุกรม: หน้า 50-51.


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช--นักศึกษา--วิจัย.


ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน--วิจัย.
ระบบสารสนเทศ--การประเมิน.

LG395.S85 ร6426 2553

สุภมาส อังศุโชติ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter