ปราณี บุญยิ่งยงสถิตย์, 2503-

ปัจจัยกำหนดอุปสงค์การซื้อหุ้นกู้เอกชน = Factors affecting demand for debenture / Factors affecting demand for debenture ปราณี บุญยิ่งยงสถิตย์. - 2552. - [ก]-ฌ, 77 แผ่น ; 30 ซม.

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

บรรณานุกรม: แผ่นที่ [64]-66.


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ --การศึกษาเฉพาะกรณี.


หุ้นกู้.
การศึกษาอิสระ--เศรษฐศาสตร์.

IS ศศ 1 ป4636 2552
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter