ยุทธการ ห้าวหาญ, 2518-

การเมืองภาคประชาชนกับการพัฒนาประชาธิปไตยไทย : ศึกษากรณีสมัชชาคนจน = Civil politics and the development of democracy in Thailand : a case study of the poor people's federation / Civil politics and the development of democracy in Thailand : a case study of the poor people's federation ยุทธการ ห้าวหาญ. - 2552. - [ก]-ญ, 219 แผ่น ; 30 ซม.

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

วิทยานิพนธ์ (ร.ม. (การเมืองการปกครอง))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552.

บรรณานุกรม: แผ่นที่ [205]-210.


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาการเมืองการปกครอง --วิทยานิพนธ์.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์ --วิทยานิพนธ์.


การมีส่วนร่วมทางการเมือง--ไทย.


ไทย--การเมืองและการปกครอง--การมีส่วนร่วมของประชาชน.

Thes รศ 1 ย733 2552
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter