รุ่งทิพย์ เลากิตติศักดิ์, 2507-

ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กร การเสริมสร้างพลังอำนาจในงานกับคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น = The relationships between organizational culture, job empowerment, and quality of working life of professional nurses under the jurisdiction of the local government administration / Relationships between organizational culture, job empowerment, and quality of working life of professional nurses under the jurisdiction of the local government administration รุ่งทิพย์ เลากิตติศักดิ์. - 2552. - [ก]-ญ, 136 แผ่น : ภาพประกอบ ; 29 ซม.

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

วิทยานิพนธ์ (พย.ม. (การบริหารการพยาบาล))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552.

บรรณานุกรม: แผ่นที่ [93]-102.


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาการบริหารการพยาบาล --วิทยานิพนธ์.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ --วิทยานิพนธ์.


วัฒนธรรมองค์การ.
การจูงใจในการทำงาน.
พยาบาล--ความพอใจในการทำงาน.
คุณภาพชีวิตการทำงาน.

Thes พย 1 ร723 2552
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter