ทองเผื่อ เหล็งหวาน, 2504-

การประเมินคุณภาพชีวิตการทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล จังหวัดสุพรรณบุรี = An evaluation on work life quality among health personnel at Sub-District Level in Suphan Buri province / Evaluation on work life quality among health personnel at Sub-District Level in Suphan Buri province ทองเผื่อ เหล็งหวาน. - 2552. - [ก]-ฎ, 104 แผ่น ; 30 ซม.

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

วิทยานิพนธ์ (ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552.

บรรณานุกรม: แผ่นที่ [78]-83.


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์ --วิทยานิพนธ์.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ --วิทยานิพนธ์.


บุคลากรสาธารณสุข--ความพอใจในการทำงาน.
คุณภาพชีวิตการทำงาน.

Thes วส 1 ท52 2552
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter