ทองปาน พันจุย, 2517-

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดสระแก้ว = Factors related to quality of working life among health officers in a Thai-Cambodian border area of Sa Kaeo province / Factors related to quality of working life among health officers in a Thai-Cambodian border area of Sa Kaeo province ทองปาน พันจุย. - 2552. - [ก]-ฎ, 136 แผ่น ; 30 ซม.

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

วิทยานิพนธ์ (ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552.

บรรณานุกรม: แผ่นที่ [99]-104.


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์ --วิทยานิพนธ์.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ --วิทยานิพนธ์.


บุคลากรสาธารณสุข--ไทย--สระแก้ว.
คุณภาพชีวิตการทำงาน--ไทย--สระแก้ว.

Thes วส 1 ท523 2552
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter