ฉวีวรรณ บางน้ำเค็ม, 2498-

ภาวะผู้นำทางการสอนของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 = The instructional leadership of school administrators under the office os Prachuap Khiri Khan Educational Service Area 2 / Instructional leadership of school administrators under the office os Prachuap Khiri Khan Educational Service Area 2 ฉวีวรรณ บางน้ำเค็ม. - 2552. - [ก]-ฏ, 97 แผ่น ; 30 ซม.

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (บริหารการศึกษา))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552.

บรรณานุกรม: แผ่นที่ [57]-62


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาบริหารการศึกษา --วิทยานิพนธ์.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ --วิทยานิพนธ์.


ผู้บริหารโรงเรียน--การบริหาร.
ผู้บริหารโรงเรียน--การบริหาร.--ไทย--ประจวบคีรีขันธ์
ภาวะผู้นำทางการศึกษา.

Thes ศษ 2 ฉ565 2552
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter