สุนี ไชยรส.

เฟมินิสต์ ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน : การต่อสู้บนเส้นทางแห่งความเสมอภาค / การต่อสู้บนเส้นทางแห่งความเสมอภาค เล่าโดย สุนี ไชยรส. - กรุงเทพฯ : เดือนตุลา, 2554. - 448 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ) ; 21 ซม.

ปรับปรุงจากวิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาสตรีศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสุนี ไชยรส เรื่อง "การหลอมรวมอุดมการณ์เฟมินิสต์ ประชาธิปไตย และสิทธิมนุษยชน : ศึกษาผ่านประสบการณ์ สุนี ไชยรส".

บรรณานุกรม : หน้า [435]-448.

9789744967107 : ; 250 บาท


สตรีนิยม--ไทย.

HQ1236.5.T5 ส73 2554
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter