พิณสุดา สิริธรังศรี.

รายงานการวิจัยเรื่องภาพการศึกษาไทยในอนาคต 10-20 ปี / ภาพการศึกษาไทยในอนาคต 10-20 ปี พิณสุดา สิริธรังศรี. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553. - 193 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม. - สิ่งพิมพ์ สกศ. ; อันดับที่ 64/2552 . - สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. สิ่งพิมพ์ สกศ; อันดับที่ 64/2552. .

บรรณานุกรม: หน้า [163]-172.


การศึกษา--ไทย.
การวางแผนการศึกษา--ไทย.

LA1221 พ634 2553
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter