โครงการประเมินสถานการณ์ด้านการทุจริตในประเทศไทย = An assessment of corruption situation in Thailand / การประเมินสถานการณ์ด้านการทุจริตในประเทศไทย โดย เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ... [และคนอื่น ๆ]. - [กรุงเทพฯ : สำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ], 2553. - 2 เล่ม : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ), แผนภูมิ ; 30 ซม.

นำเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.).

บรรณานุกรม.

[ล.1] รายงานการวิจัย -- [ล.2] ภาคผนวก.


การทุจริตและประพฤติมิชอบ.
การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ.
การฉ้อราษฎร์บังหลวง--ไทย.

JQ1745.A55C6 ค94 2553

เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter