จรรจา สุวรรณทัต.

รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศครอบครัวศึกษา / การพัฒนาระบบสารสนเทศครอบครัวศึกษา โครงการกิตติเมธี สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ; ผู้วิจัย, จรรจา สุวรรณทัต, จิตตินันท์ เดชะคุปต์ และสุภวรรณ เลิศสถากิจ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : โครงการ, 2554. - 387 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

บรรณานุกรม: หน้า 282-301.


ครอบครัว--วิจัย.
ระบบการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ--ครอบครัว.

HQ10 จ44 2554

จิตตินันท์ เดชะคุปต์. สุภวรรณ เลิศสถากิจ.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์. โครงการกิตติเมธี.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter