งานวิจัยเพื่อการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ : 1. ศูนย์แพทย์ชุมชนภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : กรณีศึกษาศูนย์แพทย์ชุมชน 9 แห่ง 2. ต้นทุนต่อหน่วยบริการในระดับปฐมภูมิ : กรณีศึกษาศูนย์สุขภาพชุมชน 6 จังหวัด / ศูนย์แพทย์ชุมชนภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : กรณีศึกษาศูนย์แพทย์ชุมชน 9 แห่ง ต้นทุนต่อหน่วยบริการในระดับปฐมภูมิ : กรณีศึกษาศูนย์สุขภาพชุมชน 6 จังหวัด โดย สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) ; คณะผู้วิจัย สุพัตรา ศรีวณิชชากร ... [และคนอื่น ๆ]. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นครปฐม : สำนัก, 2553. - 100 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม. - ชุดรวมผลงานวิจัยของสำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) พ.ศ. 2550-2552 ; เล่ม 4 . - สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน. ชุดรวมผลงานวิจัยของสำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) พ.ศ. 2550-2552 ; เล่ม 4. .

บรรณานุกรม: หน้า 100.

9789741113965 ;


ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน--วิจัย.

RA440.85 ง63 2553

สุพัตรา ศรีวณิชชากร.
สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.).
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter