การพัฒนาแนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง = Sufficiency economy leadership practices ระยะที่ 1 / โดย สุขสรรค์ กันตะบุตร ... [และคนอื่น ๆ]. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2553. - 408 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

บรรณานุกรม: หน้า 401-407.

9786167070414 : ; 380 บาท


การจัดการธุรกิจ.
เศรษฐกิจพอเพียง.

HD37.T5 ก644 2553

สุขสรรค์ กันตะบุตร.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter