ชุดวิชาปัญหาการพัฒนาชนบทไทย Problems of rural development in Thailand / [sound recording] = ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย [sound recording] Problems of rural development in Thailand [sound recording] สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2552] - 4 แผ่น (224 นาที) : ดิจิตอล ; 4 3/4 นิ้ว.

ปฐมนิเทศชุดวิชาปัญหาการพัฒนาชนบทไทย / พัฒนาการและสภาพปัญหาของชนบทไทย / รัฐธรรมนูญและการปฏิรูปการเมืองที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาชนบทไทย / ปัจจัยทางเศรษฐกิจกับการเปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาชนบทไทย / ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมกับการเปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาชนบทไทย / ปัจจัยทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาชนบทไทย / แนวคิดการกระจายอำนาจกับการพัฒนาชนบทไทย / การพัฒนาชนบทไทยแบบยั่งยืน / วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ วิวัฒน์ เอี่ยมไพรวัน วิเชียร ตันศิริคงคล วิเชียร ตันศิริคงคล ทวี สุรฤทธิกุล จุมพล หนิมพานิช โกวิทย์ พวงงาม อาภรณ์พันธุ์ จันทร์สว่าง แผ่นที่ 1. (14 นาที) -- (14 นาที) -- (14 นาที) -- (14 นาที) -- แผ่นที่ 2. (14 นาที) -- (14 นาที) -- (14 นาที) -- (14 นาที). โลกาภิวัตน์กับการพัฒนาชนบทไทย / บทบาทภาคประชาชนและองค์กรพัฒนาเอกชนกับการพัฒนาชนบทไทย / พัฒนาการของแนวคิดและกระบวนการในการพัฒนาชนบทไทย / แนวคิดการบริหารการจัดการแบบบูรณาการกับการพัฒนาชนบทไทย / ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาชนบทไทย : มิตินโยบาย โครงสร้าง กลไกของรัฐและแนวทางแก้ไข / ปัญหาและอุปสรรคการพัฒนาชนบทไทย : มิติกระบวนการและการจัดการของภาครัฐ / ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาชนบท : มิติเทคโนโลยีและกำลังคน / กระบวนการพัฒนาประเทศไทยกับความสัมพันธ์ระหว่างสังคมเมืองและสังคมชนบทไทย / พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น) วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น) ปธาน สุวรรณมงคล จุมพล หนิมพานิช อลงกต วรกี วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ อลงกต วรกี แผ่นที่ 3. (14 นาที) -- (14 นาที) -- (14 นาที) -- (14 นาที) -- แผ่นที่ 4. (14 นาที) -- (14 นาที) -- (14 นาที) -- (14 นาที).


AudioCD (CDA)


การพัฒนาชนบท--ไทย.

av STOU 80206 CDA-T 54/002

วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ. วิวัฒน์ เอี่ยมไพรวัน. วิเชียร ตันศิริคงคล. วิเชียร ตันศิริคงคล. ทวี สุรฤทธิกุล. จุมพล หนิมพานิช. โกวิทย์ พวงงาม. อาภรณ์พันธ์ จันทร์สว่าง, พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น). วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ. พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น). ปธาน สุวรรณมงคล. จุมพล หนิมพานิช. อลงกต วรกี. วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ. อลงกต วรกี.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter