ศิริชัย กาญจนวาสี.

การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสำหรับการวิจัย / ศิริชัย กาญจนวาสี, ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์, ดิเรก ศรีสุโข. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537. - 150 หน้า ; 26 ซม.

9745846465 ;


วิจัย.

HA29.5.T5 ศ64 2537

ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์. ดิเรก ศรีสุโข.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter