ชุดวิชาการประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน Evaluation of curriculum and instruction / [sound recording] = การประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน [sound recording] Evaluation of curriculum and instruction [sound recording] บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2552] - 4 แผ่น (220 นาที) : ดิจิตอล ; 4 3/4 นิ้ว.

แนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตรและการสอน / การกำหนดจุดมุ่งหมาย ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ในการประเมินหลักสูตร / การวิเคราะห์หลักสูตร และการประเมินการนำหลักสูตรไปใช้ / รูปแบบการประเมินหลักสูตร / ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ กาญจนา วัธนสุนทร บุญศรี พรหมมาพันธุ์ กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล แผ่นที่ 1. (28 นาที) -- (29 นาที) -- แผ่นที่ 2. (27 นาที) -- (28 นาที). การพัฒนาเครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินหลักสูตร / การวิเคราะห์ข้อมูลการเขียนรายงานและการใช้ผลประเมิน / การประเมินความต้องการจำเป็นและความเป็นไปได้ของหลักสูตร / การประกันคุณภาพกับการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน / วรรณ์ดี แสงประทีปทอง นวลเสน่ห์ วงศ์เชิดธรรม บุญศรี พรหมมาพันธุ์ นวลเสน่ห์ วงศ์เชิดธรรม แผ่นที่ 3. (28 นาที) -- (26 นาที) -- แผ่นที่ 4. (26 นาที) -- (28 นาที).


AudioCD (CDA)


การประเมินหลักสูตร.
การสอน--การประเมิน.

av STOU 24722 GT CDA-T 53/004

ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์. กาญจนา วัธนสุนทร. บุญศรี พรหมมาพันธุ์. กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล. วรรณ์ดี แสงประทีปทอง. นวลเสน่ห์ วงศ์เชิดธรรม. บุญศรี พรหมมาพันธุ์. นวลเสน่ห์ วงศ์เชิดธรรม.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter