ปัญญา ทรายแก้ว, 2517-

ผลการสอนแบบบูรณาการที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดบางปะกอก กรุงเทพมหานคร = The effects of integrated teaching on learning achievement and satisfaction with Thai language learning of Prathom Suksa II students at Wat Bangpakok School in Bangkok Metroplis / Effects of integrated teaching on learning achievement and satisfaction with Thai language learning of Prathom Suksa II students at Wat Bangpakok School in Bangkok Metroplis ปัญญา ทรายแก้ว. - 2552. - [ก]-ญ, 150 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม.

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552.

บรรณานุกรม: แผ่นที่ [60]-66.


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน --วิทยานิพนธ์.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ --วิทยานิพนธ์.


การสอนแบบบูรณาการ.
ภาษาไทย--การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)--ไทย--กรุงเทพฯ.
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน.

Thes ศษ 1 ป6226 2552
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter