อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ.

การวางระบบธุรกิจ : แนวคิดและวิธีปฏิบัติ = Business system development : concepts and practices / อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ. - พิมพ์ครั้งที่ 3 แก้ไขเพิ่มเติม. - นนทบุรี : โครงการส่งเสริมการแต่งตำรา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553. - 164 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

มีดัชนี.

9786165052603 ;


การบริหารธุรกิจ.
การจัดการธุรกิจ.

HF5351 อ62 2553
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter