ทยากร บุษยาวรรณ, 2521-

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานอนามัยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 = Factors affecting the school hygiene administration in basic education schools under the Office of Mae Hong Son Educational Service Area 2 / Factors affecting the school hygiene administration in basic education schools under the Office of Mae Hong Son Educational Service Area 2 ทยากร บุษยาวรรณ. - 2551. - [ก]-ฎ, 117 แผ่น ; 30 ซม.

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (บริหารการศึกษา))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551.

บรรณานุกรม: แผ่นที่ [89]-93.


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ --วิทยานิพนธ์.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาบริหารการศึกษา --วิทยานิพนธ์.


อนามัยโรงเรียน--การบริหาร.
บริการสุขภาพในโรงเรียน.

Thes ศษ 2 ท46 2551
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter