พิพัฒน์ นนทนาธรณ์.

การจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร : การสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน = Corporate social responsibility management : creating sustainable competive advantage : ปฐมบท / พิพัฒน์ นนทนาธรณ์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : ธิงค์ ปิยอนด์ บุ๊คส์, 2553. - ก-ฒ, 404 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม.

บรรณานุกรมและดัชนี.

9786167381220 : ; 295 บาท


ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ.
การพัฒนาองค์การ.
การจัดการธุรกิจ.

HD60 พ63 2553
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter