รายงานการวิจัยเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดที่ 23 ประสิทธิภาพของการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีงบประมาณ 2551 / ผู้วิจัย, สมคิด พรมจุ้ย ... [และคนอื่น ๆ]. - การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดที่ 23 ประสิทธิภาพของการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีงบประมาณ 2551 - [นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช], 2552. - ก-ณ, 195 หน้า ; 30 ซม.

ชื่อเรื่องจากปก.

บรรณานุกรม: หน้า [173]-178.

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2. เพื่อประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนของคณาจารย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามประเด็นการพิจารณา 7 ข้อ ของ ก.พ.ร. 3. เพื่อประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ศึกษาจากประชากรคณาจารย์ และนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามและรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากหน่วยที่เกี่ยวข้อง 8 หน่วยงาน ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะหืข้อมูลด้วยร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน สำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพใช้ในการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีดังนี้ หลักสูตร และชุดวิชาที่เปิดสอน มีการจัดอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ มีการจัดอบรมเข้มพิเศษ มีการจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชา มีการสอนเสริมทั่วประเทศ มีการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา มีจำนวนชุดวิชาในคลังข้อสอบ เป็นต้น 2. การประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนของคณาจารย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามประเด็นการพิจารณา 7 ข้อของ ก.พ.ร. พบว่า มีการส่งเสริมให้คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจ รู้เป้าหมายของการจัดการศึกษาและหลักสูตร มีมาตรการให้คณาจารย์ดำเนินการวิเคราะหืศักยภาพของผุ้เรียนและเข้าใจผู้เรียน มีการสำรวจการวิจัย/การประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เน้นผุ้เรียนเป็นสำคัญ มีการส่งเสริม สนับสนุนให้คณาจารย์มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ มีการสำรวจ/การวิจัย/การประเมินผลการจัดการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผุ้เรียนและอิงพัฒนาการของผู้เรียนรู้ เป็นต้น 3. เพื่อประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับมาก.


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช--การศึกษาและการสอน.


ประสิทธิผลองค์การ.
ประสิทธิภาพ--การประเมิน.

LC5808.T5S9 ร6462 2552

สมคิด พรมจุ้ย.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter