พยนต์ เอี่ยมสำอางค์, 2482-

การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทย : ศึกษากรณีนิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา = Political participation in Thai democratic system : a case study of under graduate students of Bansomdej Chaopraya Rajabhat University / Political participation in Thai democratic system : a case study of under graduate students of Bansomdej Chaopraya Rajabhat University พยนต์ เอี่ยมสำอางค์. - 2550. - [ก]-ถ, 265 แผ่น ; 30 ซม.

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

บรรณานุกรม: แผ่นที่ [249]-251.


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาการเมืองการปกครอง --การศึกษาเฉพาะกรณี.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์ --การศึกษาเฉพาะกรณี.
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา--นักศึกษา--กิจกรรมทางการเมือง.


การมีส่วนร่วมทางการเมือง--ไทย.
การศึกษาอิสระ--การเมืองการปกครอง.

IS รศ 1 พ43 2550
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter