ชีวิต ไพรวรรณ์, 2506-

ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชน : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม = Factors affecting people's political praticipation in local government : a case stuey of Bangpasri Subdistrict Administrative Organization Banglane District Nakorn Pathom Province / Factors affecting people's political praticipation in local government : a case stuey of Bangpasri Subdistrict Administrative Organization Banglane District Nakorn Pathom Province ชีวิต ไพรวรรณ์. - 2550. - [ก]-ฏ, 128 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม.

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

บรรณานุกรม: แผ่นที่ [114]-118.


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาการเมืองการปกครอง --การศึกษาเฉพาะกรณี.


การมีส่วนร่วมทางการเมือง--ไทย--นครปฐม.
การศึกษาอิสระ--การเมืองการปกครอง.
การปกครองท้องถิ่น--ไทย--นครปฐม.

IS รศ 1 ช65 2550
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter