สิวาพร ชมกรด, 2503-

ภาวะผู้นำของผู้นำชุมชนต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในระดับท้องถิ่น : ศึกษากรณีในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด = The leadership of community leaders on people's participation at local level : a case study of Pakkret Municipality / Leadership of community leaders on people's participation at local level : a case study of Pakkret Municipality สิวาพร ชมกรด. - 2550. - [ก]-ฌ, 137 แผ่น : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ) ; 30 ซม.

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

บรรณานุกรม: แผ่นที่ 109-112.


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาการเมืองการปกครอง --การศึกษาเฉพาะกรณี.


ภาวะผู้นำทางการเมือง.
การมีส่วนร่วมทางการเมือง--ไทย--นนทบุรี (นครปากเกร็ด)
ผู้นำชุมชน--ไทย--นนทบุรี (นครปากเกร็ด)
การศึกษาอิสระ--รัฐศาสตร์.

IS รศ 1 ส65 2550
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter