พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมมจิตโต)

ปรัชญากรีก : บ่อเกิดภูมิปัญญาตะวันตก / พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). - พิมพ์ครั้งที่ 7. - กรุงเทพฯ : ศยาม, 2552. - (28), 412 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

มีดัชนี.

9789747236781 ; 230 บาท


ปรัชญาสมัยโบราณ.
ปรัชญาสมัยโบราณ.

B175.T5 พ4 2552
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter