ศักดา ธนิตกุล.

คำอธิบายและคำพิพากษาเปรียบเทียบกฎหมายความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย / ศักดา ธนิตกุล. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2552. - 180 หน้า ; 26 ซม.

บรรณานุกรม: หน้า 144-145.

9789742887728 : ; 165 บาท


ความรับผิดของผู้ผลิต--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.

K953 ศ62 2552
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter