จิรประภา อัครบวร.

การบริหารการเปลี่ยนแปลง = Chanage management / [ผู้จัดทำ] จิรประภา อัครบวร, อนุชาติ เจริญวงศ์มิตร, จารุวรรณ ยอดระฆัง. - ฉบับปรับปรุงใหม่. - กรุงเทพฯ : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2552. - 120 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม. - โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ชุดเครื่องมือการเรียนรู้ด้วยตนเอง .

บรรณานุกรม: หน้า 114-115.

9786117145025 ;


การพัฒนาองค์การ.
การบริหารการเปลี่ยนแปลง.
การบริหารองค์การ.

HD58.8 จ643 2552

จารุวรรณ ยอดระฆัง. อนุชาติ เจริญวงศ์มิตร.
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter