ทวีป สมัครการไถ, 2507-

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดอุทัยธานี = Factors related to the performance of elderly clubs in Uthai Thani Province / Factors related to the performance of elderly clubs in Uthai Thani Province ทวีป สมัครการไถ. - 2551. - [ก]-ฎ, 130 แผ่น ; 29 ซม.

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

วิทยานิพนธ์ (ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551.

บรรณานุกรม: แผ่นที่ 94-99.


ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดอุทัยธานี--การบริหาร.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์ --วิทยานิพนธ์.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ --วิทยานิพนธ์.

Thes วส 1 ท56 2551
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter