พรรณี สวนเพลง.

เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสำหรับการจัดการความรู้ = Information technology and innovation for knowledge management / พรรณี สวนเพลง. - กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2552. - 421 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.

บรรณานุกรม: หน้า 405-421.

9789742129644 : ; 250 บาท


เทคโนโลยีสารสนเทศ.
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ.
การจัดการธุรกิจ.
การบริหารองค์ความรู้.

HD30.2 พ44 2552
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter