E-book เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 10 ประจำปี 2551 "การเมืองและวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม" (Politics and environmental crisis) / [electronic resource] : เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 10 ประจำปี 2551 "การเมืองและวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม" (Politics and environmental crisis) [electronic resource] การเมืองและวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม [electronic resource] Politics and environmental crisis [electronic resource] สถาบันพระปกเกล้า. - นนทบุรี : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2551. - 1 คอมพิวเตอร์ออฟติเคิลดิสก์ ; 4 3/4 นิ้ว.

การประชุมจัดขึ้นวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2551 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร.


ความต้องการของระบบ: Adobe Acrobat หรือโปรแกรมอื่นที่ใช้ในการแสดงผลไฟล์ pdf.


การมีส่วนร่วมทางการเมือง--แง่สิ่งแวดล้อม--ไทย--การประชุม.
การปกครองท้องถิ่น--แง่สิ่งแวดล้อม--ไทย--การประชุม.
การจัดการสิ่งแวดล้อม--การมีส่วนร่วมของประชาชน--การประชุม.

JQ1745.A1 ก64351 2551
สถาบันพระปกเกล้า.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter