Kourdi, Jeremy.

$O$! คู่มือเอาตัวรอดในภาวะธุรกิจขาลง = Business on a shoestring : surviving a downturn / คู่มือเอาตัวรอดในภาวะธุรกิจขาลง ผู้เขียน, Jeremy Kourdi ; ผู้แปล, ปฏิพล ตั้งจักรวรานนท์ ; ผู้เรียบเรียง, วีรวุธ มาฆะศิรานนท์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2552. - 262 หน้า ; 21 ซม.

แปลจาก: Business on a shoestring : surviving a downturn.

9789744140999 ;


การจัดการธุรกิจ.
วัฏจักรธุรกิจ.

HD30.28 K68 2552

ปฏิพล ตั้งจักรวรานนท์. วีรวุธ มาฆะศิรานนท์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter