เครตัน, เจมส์ แอล.

คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน : การตัดสินใจที่ดีกว่าโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม / โดย เจมส์ แอล. เครย์ตัน ; แปลโดย วันชัย วัฒนศัพท์, ถวิลวดี บุรีกุล และเมธิศา พงษ์ศักดิ์ศรี ; บรรณาธิการผู้เรียบเรียง วันชัย วัฒนศัพท์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2551. - 390 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

แปลจาก: The public participation handbook : making better decisions through citizen involvement by James L. Creighton ต้นฉบับภาษาอังกฤษพิมพ์โดย Jossey-Bass.

บรรณานุกรม.

9789744494092 ;


การมีส่วนร่วมทางการเมือง--สหรัฐอเมริกา--คู่มือ.

JK1764 ค64 2551

วันชัย วัฒนศัพท์. ถวิลวดี บุรีกุล. เมธิศา พงษ์ศักดิ์ศรี.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter