รวมบทคัดย่อการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 10 = The 10th National Graduate Research Conference / สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - นนทบุรี : สำนักฯ, 2551. - 381 หน้า ; 30 ซม.

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 11-12 กันยายน 2551.


เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ.


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช--วิจัย--สาระสังเขป.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช--วิจัย.


สาระสังเขป.

Z5055.T5S85 ก643 2551
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter