ประมวลสาระชุดวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณและการจัดการการดำเนินงาน = Quantitative analysis and operations management / ชุดวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณและการจัดการการดำเนินงาน การวิเคราะห์เชิงปริมาณและการจัดการการดำเนินงาน Quantitative analysis and operations management บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1). - นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551-2552. - 2 เล่ม ((11), [459] ; (11), [479] หน้า) : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

ประมวลสาระชุดวิชา หน่วยที่ 1-7 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2552, ประมวลสาระชุดวิชา หน่วยที่ 8-15 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2551.

บรรณานุกรม.

ล.1 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและการจัดการการดำเนินงานในธุรกิจ / การโปรแกรมเชิงเส้น ตัวแบบการขนส่ง และตัวแบบการมอบหมายงาน / ทฤษฎีการตัดสินใจ / การโปรแกรมเป้าหมายและเทคนิค AHP / การวิเคราะห์เครือข่ายงานและตัวแบบมาร์คอฟ / ตัวแบบแถวคอยและการจำลองสถานการณ์ / ตัวแบบการพยากรณ์ทางธุรกิจ / ไมตรี วสันติวงศ์, ชุมพร คูร์พิพัฒน์ -- จีราภรณ์ สุธัมมสภา -- ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์ -- เธียรไชย จิตต์แจ้ง -- ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์ -- อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์, จีราภรณ์ สุธัมมสภา, ไมตรี วสันติวงศ์ -- สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ. หน่วยที่ 1. หน่วยที่ 2. หน่วยที่ 3. หน่วยที่ 4. หน่วยที่ 5. หน่วยที่ 6. หน่วยที่ 7. ล.2 กลยุทธ์การดำเนินงานและการออกแบบผลิตภัณฑ์ / ระบบการผลิตและการบริการ / การวางแผนทำเลที่ตั้งและการวางผังหน่วยงาน / การออกแบบงานและการวัดงาน / การจัดการคุณภาพ / การวางแผนกำลังการผลิต การวางแผนการดำเนินงาน การจัดลำดับงาน และการควบคุมการดำเนินงาน / การจัดการห่วงโซ่อุปทานและการจัดการวัสดุ / การบำรุงรักษา / ไมตรี วสันติวงศ์ -- ชุมพร คูร์พิพัฒน์, ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช -- ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช -- เธียรไชย จิตต์แจ้ง -- ไมตรี วสันติวงศ์ -- ชุมพร คูร์พิพัฒน์, สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ -- ไมตรี วสันติวงศ์, ชุมพร คูร์พิพัฒน์ -- เธียรไชย จิตต์แจ้ง. หน่วยที่ 8. หน่วยที่ 9. หน่วยที่ 10. หน่วยที่ 11. หน่วยที่ 12. หน่วยที่ 13. หน่วยที่ 14. หน่วยที่ 15.

9789745927889 (ล.1) ; 9786115050093 (ล.2) ;


การจัดการธุรกิจ--แบบจำลองทางคณิตศาสตร์.
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ.

STOU 32703 GT 2551-2552

ชุมพร คูร์พิพัฒน์. ไมตรี วสันติวงศ์. จีราภรณ์ สุธัมมสภา. ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์. เธียรไชย จิตต์แจ้ง. ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์. อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์. จีราภรณ์ สุธัมมสภา. ไมตรี วสันติวงศ์. สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ. ไมตรี วสันติวงศ์. ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช. ชุมพร คูร์พิพัฒน์. ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช. เธียรไชย จิตต์แจ้ง. ไมตรี วสันติวงศ์. ชุมพร คูร์พิพัฒน์. สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ. ไมตรี วสันติวงศ์. ชุมพร คูร์พิพัฒน์. เธียรไชย จิตต์แจ้ง.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ. บัณฑิตศึกษา.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter