นพรัตน์ พรหมโชติ.

รายงานการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาร้านอาหารให้ผ่านมาตรฐาน ระดับ 5 ดาวในเขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 3 = The factors affecting the restaurant development to reach the five-star level in The Health Inspection Region III / Factors affecting the restaurant development to reach the five-star level in The Health Inspection Region III ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาร้านอาหารให้ผ่านมาตรฐาน ระดับ 5 ดาวในเขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 3 โดย นพรัตน์ พรหมโชติ, กมลกาญจน์ คุ้มชู, บำเพ็ญ ธนะพัฒน์. - นครสวรรค์ : ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2551. - ก-ช, 71 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม.

บรรณานุกรม: แผ่นที่ [59]


ร้านอาหาร--สุขาภิบาล--ไทย.

TX945 น42 2551

กมลกาญจน์ คุ้มชู. บำเพ็ญ ธนะพัฒน์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter