ดุสิต สุจิรารัตน์.

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS for Windows / ดุสิต สุจิรารัตน์. - พิมพ์ครั้งที่ 4. - กรุงเทพฯ : เจริญดีการพิมพ์, 2550. - 2 เล่ม (238, 231 หน้า) : ภาพประกอบ ; 30 ซม.

บรรณานุกรมและดัชนี.

9745885401 ;


SPSS for Windows.


เอสพีเอสเอส (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
สถิติ--การประมวลผลข้อมูล.
คอมพิวเตอร์กับการวิจัย.

HA32 ด75 2550
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter