แนวการศึกษาชุดวิชาการบัญชีเพื่อการจัดการและการวางแผนภาษีอากร = Managerial accounting and tax planning / ชุดวิชาการบัญชีเพื่อการจัดการและการวางแผนภาษีอากร การบัญชีเพื่อการจัดการและการวางแผนภาษีอากร Managerial accounting and tax planning บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1. - นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551. - (11), [277], (14), [387] หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.

9789742362614 (ล.1) ; 9789742365134 (ล.2) ;


การบัญชีบริหาร--แบบฝึกหัด.
การวางแผนภาษี--แบบฝึกหัด.

STOU 32702 GS 2551
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ. บัณฑิตศึกษา.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter