แนวการศึกษาชุดวิชาการบริหารองค์การ = Organization administration / ชุดวิชาการบริหารองค์การ การบริหารองค์การ Organization administration บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551. - (18), [406] หน้า ; 26 ซม.

9789749803882 ;


การบริหารองค์การ--แบบฝึกหัด.
การจัดการองค์การ--แบบฝึกหัด.

STOU 33707 GS
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ. บัณฑิตศึกษา.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter