วีระศักดิ์ เครือเทพ.

เครือข่าย : นวัตกรรมการทำงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น / วีระศักดิ์ เครือเทพ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2550. - 232 หน้า : ภาพประกอบ ; 25 ซม. - หนังสือชุดนวัตกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น .

บรรณานุกรม: หน้า 216-230.

ความเบื้องต้นเกี่ยวกับเครือข่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- แนวคิดและหลักการว่าด้วยการทำงานแบบเครือข่าย -- กรณีตัวอย่างการทำงานแบบเครือข่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- รูปแบบและกิจกรรมบริหารงานท้องถิ่นในลักษณะเครือข่าย -- ระบบปฏิบัติการภายในเครือข่ายการทำงาน -- บทวิเคราะห์เชิงประจักษ์ว่าด้วยการเกิดขึ้นของเครือข่ายการทำงาน -- ผลการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบต่อสาธารณะในระบบเครือข่าย -- อนาคตของเครือข่ายการทำงานในระดับท้องถิ่น.

9789747512359 ;


องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น--ไทย.
การบริหารรัฐกิจ--ไทย.
การปกครองท้องถิ่น--ไทย.

JS7153.3.A8 ว64 2550
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter