กิตติคุณ บุตรคุณ, 2514-

ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ : กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานี = Factors affecting the success of chief executive officers administration : a case study of Udonthani Province / Factors affecting the success of chief executive officers administration : a case study of Udonthani Province กิตติคุณ บุตรคุณ. - 2549. - [ก]-ฎ, 145 แผ่น ; 29 ซม.

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

วิทยานิพนธ์ (บธ.ม. (บริหารรัฐกิจ))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549.

บรรณานุกรม: แผ่นที่ 121-125.


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ --วิทยานิพนธ์.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ --วิทยานิพนธ์.


การบริหารรัฐกิจ--ไทย--อุดรธานี.
การปกครองท้องถิ่น--ไทย--อุดรธานี.


อุดรธานี--การบริหาร.

Thes วจ 2 ก233 2549
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter