รัตนา แก้วบุญเรือง, 2507-

การพัฒนาชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์วิชาการจัดการธุรกิจเบื้องต้น เรื่องพื้นฐานการดำเนินงานทางธุรกิจ สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ อาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง = Development of experience-based instructional packages in basic business management on fundamentals of business for Vocational Certificate Students In Lampang Province / Development of experience-based instructional packages in basic business management on fundamentals of business for Vocational Certificate Students In Lampang Province รัตนา แก้วบุญเรือง. - 2549. - 2 เล่ม ([ก-ฎ], 524 แผ่น) : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ) ; 29 ซม.

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549.

บรรณานุกรม: แผ่นที่ [450]-455.


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ --วิทยานิพนธ์.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา --วิทยานิพนธ์.


แบบเรียนสำเร็จรูป--การศึกษาและการสอน.
โรงเรียนอาชีวศึกษา--ไทย--ลำปาง.
การจัดการธุรกิจ--การศึกษาและการสอน.

Thes ศษ 3 ร63 2549
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter