มารุต มัสยวาณิช, 2495-

การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร : กรณีศึกษาเขตที่ 1 จังหวัดหนองคาย = People and the election of the member of parliament in the 1st zone of Nongkhai [i.e. Nong Kha] Province / People and the election of the member of parliament in the 1st zone of Nongkhai [i.e. Nong Kha] Province มารุต มัสยวาณิช. - 2549. - [ก]-ญ, 78 แผ่น ; 29 ซม.

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

บรรณานุกรม: แผ่นที่ [68]-71.


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาการเมืองการปกครอง --การศึกษาเฉพาะกรณี.


การมีส่วนร่วมทางการเมือง--ไทย--หนองคาย.
การเลือกตั้ง--ไทย--หนองคาย.
การศึกษาอิสระ--การเมืองการปกครอง.

IS รศ 1 ม64 2549
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter