ภัทรสินี ภัทรโกศล.

สถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ / ภัทรสินี ภัทรโกศล. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. - 435 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

บรรณานุกรมและดัชนี.

9789740319283 ;


คณิตศาสตร์สถิติ.
วิทยาศาสตร์--ระเบียบวิธีทางสถิติ.
สถิติ.

QA276 ภ63 2550
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter